WNIOSEK NA KURS SĘDZIOWSKI

DD myślnik MM myślnik RRRR
Adres zamieszkania
Stopień wykształcenia

Przynależność klubowa(wymagane)
W przypadku braku przynależności wpisujemy „brak” i wybieramy „brak”
Nazwa klubu
Funkcja w klubie
 

Czy posiadasz prawo jazdy?(wymagane)
Czy posiadasz samochód?(wymagane)


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Opolski Związek Piłki Nożnej, z siedzibą na ul. Damrota 6, 45-064 Opole.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem adresem mailowym: a.przystal@opolskizpn.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów międzynarodowego i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. licencjonowanych sędziów jak i Regulaminów dyscyplinarnych, mających zastosowanie przy wykonywaniu czynności licencjonowanego sędziego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f RODO.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. wyrażona przez Panią/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych wynikających z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO
 6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy).
 11. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Cena uczestnictwa w kursie wynosi 150 zł.
Wpłat należy dokonywać na konto: 10 1020 3668 0000 5802 0447 2650 w tytule wpisując: Imię Nazwisko – kurs na sędziego

Akceptowane typy plików: pdf, jpg, Maks. rozmiar pliku: 10 MB.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.